Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Als je je werkwijze en oplossing post zal ik deze nakijken en nagaan of de oplossing correct is.