Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je kan vinden of D het juiste antwoord is door de neerslagsreactievergelijking op te stellen en uit te werken.