Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Je moet een combinatie van coƫfficiƫnten voor A en B vinden die er voor zorgen dat de snelheid 8 maal groter wordt.

Op het toelatingsexamen is dit een meerkeuzevraag en kan je de verschillende oplossingen A tot en met D aftoetsen aan dit gegeven.