Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Uit de gegevens van de opgave kan je opmaken dat (13,0) een nulpunt is van de functie. Dus kan je deze derdegraads vergelijking met de methode van Horner opdelen in (x-13) (tweedegraads vergelijking) en van deze laatste kan je handig de nulpunten vinden.

Je zal zien dat de tweedegraads vergelijking een dubbel nulpunt vormt, dus een lokaal maximum. De rest zou je nu zelf moeten kunnen vinden.