Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Als het X chromosomaal is, dan kan persoon 7 nooit draagster zijn. Aangezien haar vader wit is dus XY zou zijn en de aangetrouwde gezond zijn, dus XX