Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Een lichtstraal die loodrecht op het oppervlak invalt, loopt toch ongebroken voort?