Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

answered 2018-03-14 07:56:11 -0500

Adara gravatar image

Bij anafase 2 weet je dat het aantal chromosomen blijft gelijk, voor je aan meisoe 2 begint zijn er n chromosomen en na de meisoe 2 zijn er ook n chromosomen ( n is hier oneven dus weet dat je het aantal chromomsen dat naar beide polen getrokken wordt tijdens meisoe 2 ook oneven is)