Stel je vraag

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Het correcte antwoord is idd B. Maar deze leerstof is niet meer te kennen voor het examen.