Stel je vraag
1

Chemie 2014-juli vraag 5

asked 2016-07-02 05:39:24 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2017-07-02 09:49:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Beste, Hoe begin ik aan een vraag als deze? Ik dacht dat y sowieso 0 moest zijn aangezien de lading van NH3 nul is. En dat ik er gewoon voor moest zorgen dat PtClx ook een lading van 0 krijgt. Blijkbaar klopt dit niet? Denk ik dan helemaal verkeerd? Alvast bedankt, Jaak image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 06:32:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het betreft CIS-platine. Cis, net als bij cis-trans-isomerie, betekent dat deeltjes aan dezelfde kant staan. Hieruit kan je afleiden dat er 2 Cl en 2 NH2 op Pt staan. Zo niet kan je geen cis-situatie bekomen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 05:39:24 -0500

Aantal keer gelezen: 307 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17