Stel je vraag
0

Chemie 2009-juli - 2016-17 opgave 4.33 - 2015-16 opgave 4.38

asked 2016-07-02 06:34:12 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2017-09-03 14:01:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb een vraagje in verband met de gaswet voor een ideaal gas. Belangrijk is, in deze oefening dat de temperatuur in Kelvin wordt gezet, dat begrijp ik want anders bekom je het juiste resultaat niet. In het handboek staat dat de druk in pascal wordt uitgedrukt, waarom is het dan hier niet noodzakelijk om deze om te zetten? Waarom mag deze gewoon in bar blijven staan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 07:09:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1 Bar = 10000 Pa
Dit is om te zetten door vermenigvuldiging met een constante.

x°C= (x+273)°K
Hier moet je er een constante bij optellen.

Als je nu de verhouding van de drukken moet nemen (P1/P2) valt de constante weg.

Zou je de verhouding van de temperaturen (T1/T2) nemen dan valt de constante helemaal niet weg.

Zie je het verschil?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat zie ik, dankuwel!

Anne-Sophie ( 2016-07-02 08:09:57 -0500 )edit

Ik heb even een foutje gemaakt. Er is een nulletje weggevallen. 1bar = 10^5 Pa = 100 000 Pa

Myriam@REBUS ( 2016-07-02 11:34:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 06:34:12 -0500

Aantal keer gelezen: 140 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17