Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 4

asked 2016-07-02 07:31:45 -0500

Elise.Inion gravatar image

updated 2017-07-02 09:31:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In een verzadigde oplossing van Cu(OH)2 is vast Cu(OH)2 in evenwicht met zijn ionen. Waardoor neemt bij constante temperatuur de Cu2+ -ionenconcentratie in de oplossing toe?

Door toevoegen van vast NaOH Door toevoegen van HNO3-oplossing <c> Door toevoegen van vast Cu(OH)2 <d> Door langzaam indampen

ik zou denken <c> omdat als je meer stof langs de ene kant doet het evenwicht naar de andere kant zal verschuiven en er dus meer van het andere geproduceerd wordt.. maar het is en dat snap ik niet zo goed waarom. alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 07:50:11 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je schrijft de evenwichtsvergelijking van Cu(OH)2 in evenwicht met zijn ionen. Vervolgens ga je na hoe het evenwicht zich instelt door toevoeging van ofwel vast NaOH, ofwel HNO3-oplossing, ofwel vast Cu(OH)2, of wanneer je gaat indampen. Wanneer door deze beïnvloeding het evenwicht zich verlegt naar waar zich de Cu2+ -ionen bevinden heb je het 'waardoor'!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Normaal is het toch volgens het principe van Le Chatelier dat als er een stof wordt toegevoegd het evenwicht naar de andere kant zal verschuiven? Waarom is het dan niet antwoord C?

Elisabeth.Lemmens ( 2017-06-22 15:03:23 -0500 )edit
1

Ik denk dat het is omdat de H+ ionen van HNO3 gaan reageren met de OH ionen en water gaan vormen, hierdoor verlaagt de concentratie ionen waardoor het evenwicht juist meer naar die kant gaat liggen

Laura.Lenaerts ( 2017-06-26 11:37:03 -0500 )edit
0

answered 2017-06-26 14:16:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je gaat door de reactie van het zuur met OH- water vormen wat de oplossing iets kan verdunnen. Mat het is het verdwijnen van OH- in het rechter lid dat de mogelijkheid bied dat Cu(OH)2 zijn ionen cormt waardoor de conc. aan Cu2+ toeneemt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-23 13:31:32 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Opgave: In een verzadigde oplossing van Cu(OH)2 is vast Cu(OH)2 in evenwicht met zijn ionen. Waardoor neemt bij constante temperatuur de Cu2+ -ionenconcentratie in de oplossing toe? Door toevoegen van vast NaOH Door toevoegen van HNO3-oplossing <c> Door toevoegen van vast Cu(OH)2 <d> Door langzaam indampen Het betreft een verzadigde oplossing van Cu(OH)2 is vast Cu(OH)2 in evenwicht met zijn ionen. Je kan hiervoor de evenwichtsvergelijking schrijven. Cu(OH)2 <-> Cu2+ + 2 OH-. Je kan de evenwictsconstante bepalen, maar gezien het een verzadigde oplossing is kan je hiervoor het oplosbaarheidsproduct Ks schrijven : Ks=(Cu2+)(OH-)² Je kan hierin de Cu2+-ionen doen stijgen door de hydroxide-ionenconcentratie te laten dalen. Dit kan je verwezenlijken door HNO3-oplossing toe te voegen. Hier verschuift door een stof weg te nemen het evenwicht naar de kant waar deze verdwijnt. (Bij Le Chatelier's principe verschuift het evenwicht naar de andere zijde dan waar je de stof toevoegde)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 07:31:45 -0500

Aantal keer gelezen: 1,958 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17