Stel je vraag
0

oef 03-06 p149 (hst 3) chemie.

asked 2016-07-02 08:26:13 -0500

Laura.Mertens gravatar image

updated 2016-08-24 10:56:32 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ze vragen dus de massa van het hydraat (CuSO4*5H2O) om een oplossing te maken van 150mL en met massaconcentratie 1,g/L. Je kan niet rechtstreeks de formule toepassen maar snap dan ook iet hoe je aan u massa gaat geraken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 09:10:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je kent de concentratie aan CuSO4 in g/L. Dan weet je hoeveel gram, alsook het aantal mol hiervan in 150 ml. Via de resp. molaire massa bepaal je dan hoeveel gram van het hydraat dient opgelost. Het is wel degelijk 0.23g hydraat.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 08:26:13 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '16