Stel je vraag
0

simulatieproef chemie

asked 2016-07-02 11:39:49 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Gisteren kregen we deze vraag. Ik had te ver geredeneerd en ipv gewoon de concentratie (x) af te lezen van H+ en zo de pH te bepalen gebruikte ik de regel voor buffers. Ik begrijp dat de eerste versie met H+ aflezen veel sneller is, maar waarom bekom ik het foute antwoord als ik de bufferformule gebruik? image descriptionimage description

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 04:07:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-07-03 05:35:55 -0500

Het is niet omdat er in de opgave gesproken wordt over NH3 dat dit ook daadwerkelijk in de oplossing aanwezig is. Er wordt gevraagd om de pH te berekenen van een 5 l waterige oplossing waaraan 1/7 mol ammoniumchloride wordt aan toegevoegd. Je hebt in je oplossing dus enkel een zout aanwezig dat splitst in zijn ionen namelijk Cl en NH4+. NH4+ is een zwak zuur, dus moet je hier de methodiek (formule) van het zwak zuur gebruiken.

Om een buffer te hebben moet je naast het zout van het geconjugeerde zuur van de zwakke base ammoniak ook de zwakke base in de oplossing aanwezig hebben, namelijk ammoniak (NH3). Dat is hier niet het geval.

Helpt deze uitleg?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is zeer duidelijk, dankuwel!

Anne-Sophie ( 2016-07-03 05:18:00 -0500 )edit
0

answered 2016-07-03 04:59:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De NH3 die verschijnt is een protolyseproduct van NH4+. De NH4+ van je ammoniumchloride. Er is zoals Koen benadrukte geen extra NH3 bijgevoegd. Je hebt aldus geen buffer. NH4+ is evenwel een zwak zuur. Via de H+ die ook bij de protolyse vrijkomt kan je de pH berekenen. Anders gebruik je de pH-formule voor een zwak zuur waarin je de c-zuur gebruikt, hier dus NH4+.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel, ik begrijp het!

Anne-Sophie ( 2016-07-03 06:24:32 -0500 )edit
0

answered 2016-07-02 16:39:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Alvorens te starten moet je nagaan welke stoffen aanwezig zijn in de oplossing. Sterk zuur/Sterke Base, zwak zuur/zwakke base, bufferoplossing. Uitgaande van deze analyse kan je bepalen welke formule/methodiek je moet gebruiken. Wanneer de oplossing een buffer is moet je de formule van de buffer gebruiken. In deze situatie is er een zwak zuur aanwezig.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

In het boekje blik op chemie staat expliciet als voorbeeld NH3 en NH4CL als buffer?

Anne-Sophie ( 2016-07-03 03:00:32 -0500 )edit

En in andere boeken ook nog, dus nu begrijp ik het nog altijd niet goed..

Anne-Sophie ( 2016-07-03 03:07:20 -0500 )edit

Zie antwoord

Koen@REBUS ( 2016-07-03 04:02:17 -0500 )edit
0

answered 2016-07-02 13:25:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ofwel vond je de H+ concentratie gebruikmakend van Kc, ofwel gebruik je de pH-formule voor de pH-berekening van een zwak zuur, gebruik makend van de pH-formule: pH = 1/2 pKz - 1/2 log c-zuur. Nergens is er sprake van de bufferformule'. Langs beide wegen bekom je pH= 5.4.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus om de bufferformule te gebruiken wordt dit expliciet in de opgave aangegeven?

Anne-Sophie ( 2016-07-02 15:11:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 11:39:49 -0500

Aantal keer gelezen: 792 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16