Stel je vraag
0

wiskunde 3.8.1

asked 2016-07-02 11:42:55 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik begrijp de methode wel dat normaal x=0 de V.A is maar nu bij x = -3 dus dat b = - 3 waarna we 2 punten invullen en zo a en c bekomen. Ik had het echter op een andere manier gedaan namelijk dat normaal het nulpunt bij x = 1 is en nu bij x = -1 dus dat b = -2. Ik begrijp niet goed waarom dit fout is. Ik weet dat het niet juist is aangezien ik dan a en c ook niet uitkom, maar ik weet niet goed waarom.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 15:10:23 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Dat begrijp ik, maar waarom is het niet zoals ik redeneer b = - 2?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat zou kunnen uitkomen als er niet de verticale verplaatsing +c bij kwam. Als je goed naar de grafiek en de oplossing kijkt zie je een verschuiving volgens de x-as en een verplaatsing volgens de y-as. Jouw redenering neemt alleen een x-verplaatsing mee.

Myriam@REBUS ( 2016-07-02 15:21:29 -0500 )edit
0

answered 2016-07-02 12:25:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet eerst b vinden en dan kan je met de punten die je ziet op de grafiek een stelsel vormen en de waarden van a en c bepalen.

Zoals jij het voorstelt neem je 3 onbekenden in 2 vergelijkingen, en dat kan je dus niet bepalen. Bovendien kan ik me niet voorstellen hoe je dat zou oplossen. Er staat immers een verschil tussen de haakjes van de logaritme.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 11:42:55 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '16