Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 2

asked 2016-07-02 11:52:16 -0500

Laura.Mertens gravatar image

updated 2017-07-02 09:48:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik snap niet waarom het grafiek D moet zijn. Ik snap niet waarom u energie nadien hoger is ipv lager. Waarom het een kleine activeringsenergie is snap ik wel! image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-02 13:31:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij een endotherme reactie heb je een diagram waarin de energie voor reactieproduct(en) hoger is dan deze voor de reagenszijde. Blijven A en D. De snelst aflopende reactie is deze waar de activeringsenergie het kleinst is. Hier: D. De reagentia bezitten meer energie en sneller (= met minder activering nodig) worden reactieproducten gevormd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-02 11:52:16 -0500

Aantal keer gelezen: 387 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17