Stel je vraag
1

Ph berekening

asked 2014-06-24 14:24:45 -0500

An-Katrien gravatar image

updated 2015-03-13 17:01:53 -0500

yannick gravatar image

Men verdunt een oplossing 10 maal en daardoor neemt de Ph af met 1/2. Wat zit er in deze oplossing? A) Sterk zuur B) Zwak zuur C) Sterke base D) Zwakke base

De oplossing is: Ph = -log(zuur/10) = -log(zuur) + log10 = Ph(initieel) + 1

Maar hoe weet je dan of dat het een sterk/zwak zuur of base is?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-24 14:38:20 -0500

An-Katrien gravatar image

updated 2015-03-13 17:02:26 -0500

yannick gravatar image

Ik heb de oplossing zelf al gevonden :

De enigste mogelijkheid dat er de Ph met een half stijgt of daalt is doordat het een zwak zuur/base is. In dit geval neemt de Ph af, dus is het een base.

Ph = 7 + 1/2 (Pka + logCb)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

An Katrien, uw antwoord en redenering is correct....

Eureka@REBUS ( 2014-06-25 04:00:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-24 14:24:45 -0500

Aantal keer gelezen: 302 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15