Stel je vraag
0

fysica simulatieexamen vraag 13

asked 2016-07-03 03:03:18 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Bij deze vraag snap ik dat de gammastraling rechtdoor gaat, maar ik begrijp niet goed hoe je dan de alfa en de betastraling moet identificeren. Ik heb opgeschreven dat je met de lorentzkracht moet werken. Moet je dan het alfadeeltje als een stroom naar rechts zien en het betadeeltje als een stroom naar links (omdat er e- ontsnappen ?) of is dit niet de correcte werkwijze ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 04:09:29 -0500

Hannah.Boncquet gravatar image

Alfa deeltje is positief dus door de regel met je linkerhand FBI (duim F, wijsvinger B en middelvinger I) wijst je duim dus naar boven en zal alfa deeltje naar boven afwijken, omgekeerd voor bèta die negatief is doe je de regel met de rechterhand hetzelfde, je duim zal nu naar beneden wijzen dus wijkt bèta naar beneden af, volgens mij is het zo denk ik.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-07-03 03:03:18 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16