Stel je vraag
2

Wanneer gokken?

asked 2014-06-25 03:49:57 -0500

Petra gravatar image

updated 2015-03-13 17:04:48 -0500

yannick gravatar image

Wanneer mag ik eigenlijk gokken? Zijn daar richtlijnen voor?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2014-06-25 04:30:36 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:05:04 -0500

yannick gravatar image

Dat is een goeie vraag Petra. Bekijk even onze blogpost met richtlijnen ivm met gokken tijdens het toelatingsexamen arts/tandarts:

Veel succes!!

Eureka

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-25 03:49:57 -0500

Aantal keer gelezen: 2,281 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15