Stel je vraag
1

Fysica juli 2015 vraag 7

asked 2016-07-03 04:02:54 -0500

Hannah.Boncquet gravatar image

updated 2016-07-03 05:12:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe bereken je de versnelling in het laagste punt?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2016-07-03 05:14:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken met het behoud van energie de kinetische energie in het laagste punt.
Vervolgens bereken je v² uit Ekin= mv²/2.
De versnelling a=v²/r (normaalversnelling)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe weet je dat deze beweging een ECB is? Op het simulatie examen van fysica vraag 5 werd er ongeveer dezelfde beweging uitgevoerd, maar dit was geen ECB.

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 10:39:09 -0500 )edit
0

answered 2017-06-28 12:34:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze formules zijn niet alleen geldig bij een ECB.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Aah ok, dank je wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-06-28 13:18:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 04:02:54 -0500

Aantal keer gelezen: 2,078 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17