Stel je vraag
0

fysica simulatieexamen vraag 3

asked 2016-07-03 04:18:20 -0500

Laura.Mertens gravatar image

Bij deze vraag snap ik niet waarom dat je mag zeggen dat Ep=Ek+Ewrijving? Dat de parachutist Ep bevat door de hoogte Ek bevat door de snelheid en Ew bevat door de wrijving met de lucht snap ik. Maar ik zou dan zeggen dat de energie vanboven gelijk moet zijn aan de energie als hij geland is. Dus de som van alle E nemen en dat gelijk stellen aan 0, maar dat is verkeerd?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 04:55:23 -0500

Alexander.Ruan gravatar image

Het heeft te maken met het behoud van mechanische energie. Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2

Aangezien de parachutist bovenaan geen kinetische en onderaan geen potentiële heeft, geldt: Ep1 = Ek2 Wanneer je beide energiehoeveelheden berekent, zie je dat de gelijkheid niet klopt. Er is heel wat energie verbruikt door de wrijving. Vandaar: Ep1 = Ek2 + Ewrijving <-> Ep1 - Ek2 = Ewrijving

Dat was mijn redenering ;)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Okee danku ik snap het :p

Laura.Mertens ( 2016-07-03 06:50:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 04:18:20 -0500

Aantal keer gelezen: 113 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16