Stel je vraag
1

fysica elektrostatische condensator

asked 2016-07-03 04:49:15 -0500

Jaline.Thirion gravatar image

Hoe weet je wat de anode en de kathode is bij een elektrostatische condensator? en hoe je dus bijgevolg oefening 4.3.5 E moet oplossen?

alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-07-03 05:19:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het elektron is negatief geladen en gaat dus van de meest negatieve pool naar de meest positieve pool. Er komt daarbij energie vrij. Stel dus de plaat van waar het elektron vertrekt gelijk aan -100000V, de plaat waar het elektron naar toe gaat heeft potentiaal 0 want die is geaard.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-04 02:19:17 -0500

updated 2016-07-04 02:19:27 -0500

KNAP: Kathode Negatief Anode Positief

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 04:49:15 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16