Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 8 augustus 2015

asked 2016-07-03 11:29:56 -0500

Hannah.Boncquet gravatar image

updated 2016-07-03 14:25:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

ik weet niet hoe ik moet beginnen om de straal te berekenen?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-07-03 12:20:59 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-03 14:23:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Stel je voor dat de bal in plaats van in het water zou vallen in verse sneeuw. Dan zou er een cirkelvormige afdruk zijn met diameter 24 cm. Zie je dat voor je?
Nu kijk je naar het zijaanzicht van de bal en ziet dat deze diameter van 24 cm overeenkomt met het dubbel van de zijde van een rechthoekige driehoek. De andere rechte zijde meet r-8 en de schuine zijde is de gezochte straal.
bal in het water.JPG

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-07-03 11:38:16 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Ik heb het zo gedaan: een boven aanzicht en een zijaanzicht getekend. Dan kan je uiteindelijk aan de hand van de diameter die gegeven is bij het boven aanzicht een afstand invullen in het zijaanzicht, waardoor je pythagoras kan gebruiken om de straal te berekenen

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 11:52:45 -0500

Hannah.Boncquet gravatar image

In begrijp niet echt wat je bedoelt met het bovenaanzicht en dan de diameter invullen in het zijaanzicht?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 11:29:56 -0500

Aantal keer gelezen: 2,895 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16