Stel je vraag
0

Fysica omzetting naar liter

asked 2016-07-03 11:36:22 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik heb een klein vraagje waar ik nu op uitkom. Bij chemie is het zo dat 1 kg = 1 L. Is dit bij fysica niet het geval? Want in een oefening had ik de massa van water berekend, dit bedroeg 53000 kg. Om dit dan om te zetten naar liter wordt er gebruik gemaakt van Vwater = mwater/ dichtheid water = 53000kg/1030kg/m^3 x 10^3

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 11:42:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze oefening gaat over zeewater. Dat heeft een grotere dichtheid als zuiver water.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké dat maakt veel duidelijk, dus bij zuiver water geldt 1 kg = 1 L wel?

Anne-Sophie ( 2016-07-03 12:05:28 -0500 )edit

Inderdaad.

Myriam@REBUS ( 2016-07-03 12:07:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 11:36:22 -0500

Aantal keer gelezen: 68 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16