Stel je vraag
0

standaardredoxpotentiaal bij elektrolyse

asked 2016-07-03 11:39:38 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

updated 2016-07-03 11:59:20 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Om Eo bij de galvanische cel te berekenen moet je E(reductie) - E(oxidatie) doen: dus E (meest +) - E (meest -) waarbij Eo dus positief is. Hoe moet dit bij elektrolyse? Is dit nog steeds E(reductie) - E (oxidatie) en dus = E (-) - E(+) waarbij je dan een negatieve Eo uitkomt dan aangezien dit omgekeerd is, of moet Eo daar ook berekend worden met E( meest +) - E (meest -)?

Alvast bedankt

Isabelle

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 12:15:21 -0500

Isabelle.Remels gravatar image

Oh ja dat is waar ook. Ik vroeg mij dit af omdat in het leerstofoverzicht staat spanning van galvanisch element en elektrolyse.

Bedankt voor het antwoord!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-07-03 12:05:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zoals je weet heb je bij elektrolyse een externe spanningsbron. Hier een spanning berekenen uitgaande van de standaard reductiepotentiaal zal niet gevraagd worden. Probeer je nog even de context te duiden van je vraag.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 11:39:38 -0500

Aantal keer gelezen: 440 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16