Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 9 augustus2015

asked 2016-07-03 11:43:54 -0500

Hannah.Boncquet gravatar image

updated 2017-07-01 13:13:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als lokaal maximum heb ik het punt (2,4) en als raaklijn dus y=4, vervolgens heb ik mijn verschilfunctie berekend en deze is dan x^3 - 3x^2 + 4 en daar bereken ik dan de integraal van met als boven en ondergrens 2 en -1. Maar ik kom niet het juiste antwoord uit dus ik zie niet goed waar mijn fout zit.

(Edit: terug vooraan plaatsen)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 11:56:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik zie ook niet waar de fout zit. Op het eerste zicht klopt alles en zou je als antwoord 27/4 moeten uitkomen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

het is me wel gelukt, een kleine rekenfout op het einde, bedankt!

Hannah.Boncquet ( 2016-07-03 12:23:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 11:43:54 -0500

Aantal keer gelezen: 201 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '17