Stel je vraag
2

informatietabel chemie

asked 2014-06-25 11:25:48 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:08:32 -0500

yannick gravatar image

Hoe kan je het oxidatiegetal (OG) afleiden uit de informatietabel van chemie? Hoe kan je de valentie elektronen afleiden uit de tabel om zo de Lewisstructuur te kunnen maken?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
3

answered 2014-06-26 14:33:23 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:08:40 -0500

yannick gravatar image

De informatietabel van chemie is 'het periodiek systeem" dat je tijdens het examen mag gebruiken. Vanuit het gegeven atoomgetal, dat het aantal protonen en dus ook het aantal elektronen voor het betrokken atoom geeft, kan je de elektronenconfiguratie afleiden rekening houdend met de diagonaalregel. De elektronen op de buitenste schil zijn de valentie-elektronen. Dit zijn ook de elektronen die je rond het atoom zet in het elektronenstipmodel dat je gebruikt om de Lewisstructuur uit te werken. Uit de elektronenconfiguratie kan je ook het OG bepalen. Het OG geeft de 'ladingstoestand' aan van het atoom ten gevolge van elektronenoeerdracht bij een binding met andere atomen. Daarbij dient er rekening gehouden dat gestreefd wordt naar een stabiele toestand, de octetstructuur.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bevinden de buitenste elektronen zich dan steeds op de grootste schil (1<2<3<4) of bepaald de letter (s,p,d,f) de valentie elekronen?

Laura ( 2014-06-28 11:07:40 -0500 )edit
0

answered 2014-06-29 00:45:55 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:08:56 -0500

yannick gravatar image

De chemische eigenschappen van een element worden bepaald door ded aard en het aantal elektronen op het hoogste energieniveau. Deze elektronen, de valentie-elektronen, bevinden zich op een niet volledig opgevulde schil. Met het oog op het bekomen van een stabiele (octet-)structuur kunnen door het atoom elektronen worden opgenomen of afgegeven op de buitenste schil. Bij de overgangsmetalen kan de binnengelegen d-subschil worden gewijzigd. (Zie ook "Elektronenconfiguratie van Fe2+)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-25 11:25:48 -0500

Aantal keer gelezen: 861 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15