Stel je vraag
1

fysica augustus vraag 15 2015

asked 2016-07-03 13:54:39 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

updated 2016-07-03 14:25:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet helemaal hoe je deze vraag oplost? Hoe begin je het best aan deze vraag?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 14:11:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De verwijzing naar de periode van de nieuwe golf is overbodige informatie, want je ziet alleen een x-y grafiek en alle antwoorden hebben dezelfde omega.
Bereken voor de eerste golf de golflengte (lambda) en kijk naar de amplitude. Dan leid je uit de gegevens af wat de amplitude en de golflengte van de nieuwe golf moet zijn en kijk je waar je dat terug vind in de antwoorden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 13:54:39 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '16