Stel je vraag
1

fysica augustus vraag 15 2015

asked 2016-07-03 13:54:39 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

updated 2016-07-03 14:25:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet helemaal hoe je deze vraag oplost? Hoe begin je het best aan deze vraag?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-03 14:11:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De verwijzing naar de periode van de nieuwe golf is overbodige informatie, want je ziet alleen een x-y grafiek en alle antwoorden hebben dezelfde omega.
Bereken voor de eerste golf de golflengte (lambda) en kijk naar de amplitude. Dan leid je uit de gegevens af wat de amplitude en de golflengte van de nieuwe golf moet zijn en kijk je waar je dat terug vind in de antwoorden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bereken je de golflengte van golf 1 door naar de grafiek te kijken en te schatten of is er een formule?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-28 03:37:35 -0500 )edit

zie volgend antwoord

Myriam@REBUS ( 2018-06-28 05:29:13 -0500 )edit
0

answered 2018-06-28 05:29:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Berekening of schatting van de golflengte van golf 1

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Duidelijk, dankjewel!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-28 08:10:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-03 13:54:39 -0500

Aantal keer gelezen: 253 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '18