Stel je vraag
3

Titratiecurves

asked 2014-06-25 11:42:53 -0500

Laura gravatar image

updated 2016-06-26 02:10:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe zie je het verschil tussen een titratie curve van een sterk zuur met sterke base / zwak zuur met zwakke base / sterk zuur met zwakke base / zwak zuur met sterke base ?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
3

answered 2014-06-26 15:33:10 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:03:37 -0500

yannick gravatar image

De titratiecurve geeft het pH-verloop weer. De curve vertrekt bij de pH van de te titreren oplossing en eindigt bij de pH van de titrant. * Bij titratie sterk/sterk: de reactie is aflopend. In het begin zal de pH slechts weinig veranderen. Bij het einde van de titratie, wanneer het EP bereikt wordt, krijg je een pH-sprong. Elke druppel die nog wordt toegevoegd zal de pH sterk veranderen. * Titratie sterk/zwak: de reactie is aflopend (bv. titratie van azijnzuur met natriumhydroxide). Tijdens de titratie evolueert het reactiemiddel van een oplossing van een zwak zure acetaatoplossing via een buffermengsel (azijnzuur/natrium-acetaat) tot een oplossing van een zwakke base op het EP. Omwille van de vorming van een buffermengsel zijn er min of meer horizontale delen merkbaar in de titratiecurve. * Titratie zwak/zwak: de reactie is hier niet aflopend en deze methodiek kan niet als bepalingswijze worden gebruikt.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2014-06-26 16:32:02 -0500

Kim.Vu@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:03:54 -0500

yannick gravatar image

Titratie is een methode om de concentratie van een onbekend zuur (of een onbekende base) te achterhalen door een sterke base (of sterk zuur) als titrans toe te voegen. Bij het equivalentiepunt is de hoeveelheid OH- (of H+), die je hebt toegevoegd, juist genoeg om alle H+ van het onbekende zuur (of alle OH- van de onbekende base) te neutraliseren. Je gebruikt daarom altijd een STERK zuur of base als titrans, omdat deze volledig splitst in H+ of OH- en je dus exact weet hoeveel H+ of OH- je hebt toegevoegd (bv. 1mol NaOH splitst in water in 1mol OH-). Een ZWAK zuur of base splitst niet volledig, de evenwichtsconcentratie van H+ en OH- is afhankelijk van de evenwichtsconstante Ka of Kb en is veranderlijk (dynamisch evenwicht!).

Een onbekend ZWAK zuur zal in water splitsen in H+ en een geconjugeerde base, die terug kan reageren tot het zuur:

1) HA <--H2O--> H+ + A-
2) A- <--H2O--> HA + OH-

Bij toevoeging van een basisch titrans, zal het evenwicht van reactie 2) naar links verschuiven of m.a.w. de toegevoegde OH- wordt deels opgebruikt om A- te vormen. De OH- concentratie verhoogt dus traag, waardoor de pH niet zo snel stijgt. Nadat alle HA wordt omgezet in A- heb je terug te maken met een "normale" titratie: alle toegevoegde OH- zorgt voor een snelle stijging van de pH waardoor de curve de hoogte in schiet. Bij deze titratie heb je te maken met een buffer, wat je ook ziet op de zwarte curve in de grafiek. Er is namelijk een buiging voor het half-equivalentiepunt (waar pH=pKa van het zwak zuur), wat duidt op een bufferzone.

image description

De roze curve is voor de titratie van een onbekend STERK zuur met een sterk basisch titrans. Het sterke zuur ioniseert in een aflopende reactie:

HA --H2O--> H+ + A-

De zuurrest is te zwak om terug te reageren (=spectator ion). Alle toegevoegde OH- zal zorgen voor een snelle stijging van de pH en er wordt geen buffer gevormd.

Dezelfde redenering geldt ook voor titratie van een onbekende base met een sterk zuur: zwak base = buffer, sterk base = geen buffer. Hierbij gaat de curve van hoog pH naar laag pH.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-25 11:42:53 -0500

Aantal keer gelezen: 13,768 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15