Stel je vraag
1

fysica 2010 augustus vraag 9

asked 2016-07-04 03:26:10 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-07-04 03:37:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In welke situatie moet je het gewicht hier berekenen? En waarom mag je hier de zwaartekracht dan zomaar nemen als gewicht? image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 03:43:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je redenering is juist.
Als slechts de helft van het volume onder water zit gaat de Archimedeskracht het hele gewicht dragen.
Nu wordt de bal helemaal onder water geduwd en is er een extra kracht nodig van 10 N. De oorspronkelijke kracht moet dus ook 10 N geweest zijn, want dat ging over hetzelfde volume van een halve bol. Dus antwoord B

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is dit dan het gewicht in situatie 2, wanneer het volledig onder water is?

Anne-Sophie ( 2016-07-04 03:52:50 -0500 )edit

Met gewicht wordt bedoeld de kracht die er zou zijn als je de bal op het droge haalt en op de weegschaal zou leggen.

Myriam@REBUS ( 2016-07-04 04:03:06 -0500 )edit

En dat wordt hier gelijkgesteld aan Fz?

Anne-Sophie ( 2016-07-04 04:28:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 03:26:10 -0500

Aantal keer gelezen: 307 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16