Stel je vraag
1

Functionele groep amine

asked 2016-07-04 06:52:07 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

In het boek wordt amine vaak voorgesteld als R-NH2. Dus op het einde van de keten, maar op internet vond ik een paar voorbeelden waar er ipv waterstof atomen, koolstof atomen aan de andere kant van het stikstof atoom. Dus als er in het midden van een koolstofketen een stikstof atoom staat met 1 of 2 waterstoffen vervangen door een koolstof atoom, telt dit dan ook als een amine?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 08:24:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wanneer aan het stikstofatoom één alkyl-groep is gebonden heb je een primair amine; bij twee alkyl-groepen heb je een een secundair amine en bij drie een tertiair amine. Net te verwarren met de stikstof gebonden aan een koolstof waarop een zuurstof staat; dan heb je een amide.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-07-04 06:52:07 -0500

Aantal keer gelezen: 202 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16