Stel je vraag
1

fysica 2.2.4

asked 2016-08-08 08:58:28 -0500

Laura.Mertens gravatar image

updated 2016-08-08 15:20:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap niet hoe je hieraan begint.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-08-08 13:31:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je schrijft de u door eerst een beentje naar beneden, vervolgens naar boven en dan terug naar beneden. (Denk aan schoonschrift in het lager onderwijs, als je dat nog hebt gehad)

Dan kijk je naar de beweging van je pen in de horizontale en verticale richting. Zo kan je het snelheid-gedeelte vinden. Voor de versnelling is het even nadenken: afremmen nog voor de beweging ten einde is.

Lukt het zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, zo lukt het!

Laura.Mertens ( 2016-08-09 01:59:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-08 08:58:28 -0500

Aantal keer gelezen: 753 keer

Laatst gewijzigd: Aug 08 '16