Stel je vraag
1

chemie 7-01

asked 2016-08-13 05:42:21 -0500

Laura.Mertens gravatar image

updated 2016-08-13 09:59:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo,

Ik heb het gevoel dat je een gegeven ontbreekt. want je kan de definitie van u evenwichtsconstante niet toepassen want je weet niets over H en I.

Kan iemand mij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-13 08:01:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De opgave heb ik eveneens toegevoegd opdat de andere bezoekers van het forum mee kunnen volgen.

Er ontbreekt geen gegeven.

Tip om je op weg te zetten: zijn de concentraties van H2 en I2 gelijk of verschillend?

Wie kan uitgaande van deze tip Laura verder helpen of geraak je er met deze tip zelf uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Die concentraties gaan gelijk zijn aangezien hun coëfficiënten gelijk zijn.

Laura.Mertens ( 2016-08-13 09:03:29 -0500 )edit
0

answered 2016-08-13 09:58:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Lukt het nu? Kan je dan voor je collega's de oplossing toevoegen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-13 07:58:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-13 05:42:21 -0500

Aantal keer gelezen: 293 keer

Laatst gewijzigd: Aug 13 '16