Stel je vraag
2

Elektrische veldvectoren

asked 2014-06-27 07:51:59 -0500

Jan gravatar image

updated 2015-03-13 17:05:54 -0500

yannick gravatar image

Vraag: In de buurt van twee tegengestelde vaste ladingen Q1 (positief)en Q2 (negatief), waarbij |Q2 |=2. |Q1 | , eerst een elektrisch veld.

In welke figuur is de richting en zin van de elektrische veldvector in punt p correct getekend, waarbij punt p ligt tussen Q1 en Q2?

Hoe kan ik zulke vragen oplossen?

Alvast bedankt!

==== NADIEN NOG TOEGEVOEGD ===

image description

Dit zijn de antwoordmogelijkheden. Als ik het goed begrepen heb, zou het antwoord A moeten zijn. Klop dit?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
3

answered 2014-06-27 16:07:21 -0500

yannick gravatar image

updated 2014-06-27 16:16:10 -0500

Ik antwoord nog even op je tweede vraag (inclusief prentje) die je gepost hebt. Ik heb je twee vragen samengevoegd tot é ...
edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hartelijk dank! Nog een klein vraagje: is het altijd zo dat bij een positieve bronlading het ene component van de resultante wegkeert van deze lading en dat het andere component toekeert naar een negatieve bronlading?

Jan ( 2014-06-27 16:17:26 -0500 )edit

Inderdaad, bij een positieve bronlading keert de vector $E$ altijd weg, bij een negatieve bronlading keert de vector $E$ naar de bronlading toe.

yannick ( 2014-06-29 14:58:52 -0500 )edit
3

answered 2014-06-27 09:41:04 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:06:32 -0500

Beste Jan,

Hier alvast enkele tips

  • In welke zin teken je de vector $E_1$ (positieve bronlading)
  • In welke zin teken je de vector $E_2$ (negatieve bronlading)
  • Bereken de grootte van $|E_1|$ en $|E_2|$. Kijk daarvoor even naar het formule.
  • Hoe tel je twee (eventueel tegengestelde) vectoren bij elkaar op?

Een volledig antwoord vereist wellicht meer context. Men moet namelijk meer weten over de afstand van het punt $p$ tot de bronladingen. Stel dat het punt $p$ oneindig dicht komt te liggen bij $Q_1$ dan zal $|E_1|$ enorm groot worden. Immers als $r \to 0$ dan zal $|E| \to \infty$.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2014-06-27 07:51:59 -0500

Aantal keer gelezen: 2,899 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15