Stel je vraag
0

Hydrostatica vraag 11.3.7

asked 2016-08-19 09:45:19 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

Ik heb door de zwaartekracht gelijk te stellen aan de archimedeskracht de massa van het blokje bepaald (0,05kg). Wat ik niet begrijp is waarom er bij weegschaal A ook 0,05kg meer wordt gewogen want netto zit je toch nog steeds met hetzelfde gewicht als je de som van beide weegschalen neemt?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-08-22 03:48:27 -0500

Beginsitutatie: Links wordt het gewicht van de grote blok gewogen min de kracht in het touw die onstaat door er het kleine blokje aan te hangen. Rechts: het gewicht van de bak met water.

2de situatie: bak water omhoog zodat blokje in het water hangt. De extra kracht (boven zwartekracht en touwkracht) is inderdaad de archimedes kracht. bekijk wat deze voor invloed heeft op de groote van de touwkracht en denk ook aan de reactiekracht op de bak met water.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-08-19 09:45:19 -0500

Aantal keer gelezen: 253 keer

Laatst gewijzigd: Aug 22 '16