Stel je vraag
0

wiskunde 1.6.3/1.6.4

asked 2016-08-19 15:06:23 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

deze oefeningen los ik op met de discriminant en dan x1 aan kwadraat van x2 gelijk stellen. dit is echter een zeer omslachtige methode die veel tijd vraagt. Ik vroeg me dus af of deze oefeningen ook korter kunnen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-19 16:51:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deel eerst de vergelijkingen zodat x² coëfficient 1 heeft. Vervolgens weet je dat (x1)²=x2
Dat kan je ook schrijven als x1=b en x2=b²
Vervolgens: (x-b)(x-b²)=0 en uitwerken (x² (-b -b²)x +b³ . Zie verder naar de som en product methode.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-19 15:06:23 -0500

Aantal keer gelezen: 146 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '16