Stel je vraag
0

Chemie - invloed van de temperatuur op een reactie

asked 2016-08-20 04:42:28 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

updated 2016-08-25 02:41:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer men voor een bepaalde chemische reactie tussen gassen de temperatuur verhoogt zal de reactiesnelheid verhogen. Wat is de oorzaak van de verhoogde reactiesnelheid?

A. De botsingsfrequentie van de reagerende moleculen stijgt

B. De activeringsenergie wordt verlaagd

C. De fractie van deeltjes die met een juiste oriëntatie effectief botsen stijgt

D. De gemiddelde kinetische energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie stijgt


Ik kan B al uitschakelen, maar ik heb geen idee of het A, C of D is. Ze lijken allemaal juist te zijn.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-20 08:34:14 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-20 15:18:13 -0500

Deze opgave is volgens mijn gegevens geschrapt, daar de omschrijving van de mogelijke oplossingen zoals geformuleerd niet eenduidig is. Je analyse is dus correct.

Oplossing D lijkt me hier de meest correcte. Definitie van een reactie = een effectieve botsing. Dit is een botsing met de juiste snelheid (voldoende energie) en juiste oriëntatie. De energie van de deeltjes met de juiste oriëntatie neemt toe als de temperatuur stijgt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-20 04:42:28 -0500

Aantal keer gelezen: 414 keer

Laatst gewijzigd: Aug 20 '16