Stel je vraag
1

koolstofchemie 9. 03 (hetero-atomen)

asked 2016-08-21 13:38:52 -0500

Clara.Bossuyt gravatar image

updated 2016-08-24 14:58:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik begrijp niet waarom er in dit geval (aminothiazol) 3 hetero-atomen aanwezig zijn. Bedoelt men hier het aantal soorten hetero-atomen? Met dank.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-21 15:16:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe is de vraag geformuleerd?
Het correct lezen van de vraagstelling is 70 % van de oplossing.

Een heteroatoom is een atoom dat niet C of H is.

Geraak je er zo uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De vraag was: "Gegeven een aminothiazol. Hoeveel hetero-atomen zitten er in dit thiazolmolecule?"

Clara.Bossuyt ( 2016-08-23 14:06:41 -0500 )edit

In het molecule aminothiazol zie ik 2 O-atomen, één S-atoom, en twee N-atomen. Indien er drie hetero-atomen zijn, kan ik er dan vanuit gaan dat men het aantal soorten hetero-atomen bedoelt? Met dank.

Clara.Bossuyt ( 2016-08-23 14:09:39 -0500 )edit
0

answered 2016-08-27 16:02:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als de opgave is: Hoeveel heteroatomen zijn er aanwezig dan is het antwoord 5. Hoeveel verschillende heteroatomen zijn er aanwezig dan is het antwoord 3.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-21 13:38:52 -0500

Aantal keer gelezen: 346 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '16