Stel je vraag
0

Erfelijkheid

asked 2016-08-23 13:56:46 -0500

Alexander.Callebaut gravatar image

Stel je krijgt op de toelatingsproef een vraag over erfelijkheidsleer over fruitvliegjes. Als er niets gegeven staat over gekoppelde genen of niet, moet je er bij fruitvliegjes dan toch van uitgaan dat ze gekoppelde genen hebben(omdat je dat normaal weet vanuit de theorie)?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-24 05:35:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Uit de vraagstelling zal rechtstreeks of onrechtstreeks duidelijk worden of het om 'gekoppelde' genen gaat. Bv. ' ... de allelen zijn op 1 chromosoom gelegen ... ' ,of '... worden samen overgeërfd..... '. Het is belangrijk de vraag grondig en volledig te lezen, met aandacht voor détail en een correcte analyse te maken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-08-23 13:56:46 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '16