Stel je vraag
0

reactiesnelheid

asked 2016-08-23 14:13:51 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-08-24 15:30:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Beste,

ik twijfel hier of het antwoord A of B is, ik vraag me af omdat de coëfficiënten overal gelijk zijn je hier mag vereenvoudigen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-23 14:34:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zoals je aangeeft dient de reactie eerst vereenvoudigd naar A + B --> C + D. Hiervoor geldt dan dat v = -d(A)/dt. Dus B.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Johan! Mag ik u ook vragen hoe je de machten bepaalt? Bijvoorbeeld als er gegeven is dat v 6 keer groter wordt wanneer de concentratie van A 3 keer kleiner/groter wordt? Alvast bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-07-03 11:46:00 -0500 )edit
0

answered 2016-08-24 04:02:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Was dit duidelijk?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, dit was duidelijk! Bedankt!

Eline ( 2016-08-24 10:32:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-23 14:13:51 -0500

Aantal keer gelezen: 123 keer

Laatst gewijzigd: Aug 24 '16