Stel je vraag
2

Dynamica: ECB

asked 2014-06-28 07:43:25 -0500

Cato gravatar image

updated 2015-03-13 17:08:07 -0500

yannick gravatar image

Hoe los je deze vraag best op? Een bal wordt aan een touw van $20 \sqrt{3}$ cm lang gehangen. De bal beschrijft een cirkelbeweging zodat het touw een hoek van 30,0° met de verticale maakt.
Bereken de baansnelheid van de bal.

(A) 0,50 m/s
(B) 4,0 m/s
(C) 2,0 m/s
(D) 1,0 m/s

het antwoord is D

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-06-28 09:10:05 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:08:18 -0500

Beste Cato,

Hier alvast enkele tips

  • Wat is de straal van de ERB? Probeer $r$ uit te drukken in termen van de hoek $\alpha$ en de lengte $L$ van het touw.
  • Maak een tekening met $T$ (touwkracht), $F_z$ (zwaartekracht) en $F_{cp}$ (centripetale kracht).
  • Probeer $F_z$ te relateren aan $F_{cp}$ door middel van goniometrie. Maak een tekening.
  • Normaal moet je iets bekomen van de vorm

$$ \tan(\alpha) = \frac{F_{cp}}{F_z} = \frac{\frac{mv^2}{r}}{mg} = \frac{v^2}{rg}$$

  • Daaruit kan je $v$ halen. Je moet wel nog $r$ substitueren (zie eerste puntje hierboven).
edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-28 07:43:25 -0500

Aantal keer gelezen: 561 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15