Stel je vraag
1

Chemie 2016-juli vraag 2 - Neerslag/Filtraat

asked 2016-08-24 15:10:29 -0500

Clara.Schout gravatar image

updated 2017-07-03 02:12:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De volgende vraag werd op het toelatingsexamen gesteld. Ik vond deze terug op internet.

Er wordt 500 ml NiSO4 met een concentratie van 1 mol/l samengevoegd met 100 ml Ba(NO3)2 met een concentratie van 2 mol/l. De neerslag wordt afgefilterd. Hoeveel mol SO42- is er terug te vinden in het filtraat.

1) 0,5 mol 2) 0,4 mol 3) 0,3 mol 4) 0,2 mol

Blijkbaar is de oplossing 0,3 mol. Maar ik heb 0,2 mol gevonden. Alvast bedankt om mij te helpen waar mijn fout zit.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-07 02:33:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Filtratie is een scheidingstechniek die o.m. wordt toegepast voor het scheiden van een heterogeen mengsel; hier: vaste stof-vloeistof. De scheidingstechniek berust op het verschil in deeltjesgrootte. De vaste deeltjes kunnen niet door de poriën van de filter en blijven als residu achter. Wat door de filter gaat, is het filtraat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-27 15:57:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dat is correct en in het filtraat is dan 0,3 mol sulfaat aanwezig. Dus oplossing 3 is correct.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-24 17:37:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het afgefilterde neerslag wijst je op weg.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is het correct dat de reactievergelijking de volgende is: NiSO4 + Ba(N03)2 --> Ni(NO3)2 + BaS04 Alle coëfficiënten zijn 1. Ba(N03)2 is het limiterend reagens. BaSO4 is niet goed oplosbaar en NiSO4 en Ni(NO3)2 wel.

Clara.Schout ( 2016-08-25 15:39:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 15:10:29 -0500

Aantal keer gelezen: 1,003 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17