Stel je vraag
1

Chemie 2016-juli vraag 6 Chemisch evenwicht

asked 2016-08-24 15:23:53 -0500

Clara.Schout gravatar image

updated 2017-07-02 09:40:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij volgende vraag kom ik tot de conclusie dat A de juiste oplossing is maar het zou D moeten zijn. Ik denk dat het toch A moet zijn. Wat is niet juist in mijn redenering?

De volgende endotherme evenwichtsreactie vindt plaats in een gesloten vat.

C (v) + H2O (g) ⇆ CO (g) + H2 (g)

Op welke manier kan de hoeveelheid CO worden vergroot?

A. Hoeveelheid C(v) verhogen bij een constant Volume en constante Temperatuur B. Hoeveelheid H2(g) verhogen bij een constant Volume en constante Temperatuur C. De temperatuur verlagen bij een constant Volume D. Het Volume vergroten bij een constante Temperatuur

Volgens mij moet het A zijn omdat het verhogen van de concentratie van één van de stoffen links van de reactiepijl, het evenwicht naar rechts doet verschuiven. D kan niet juist zijn, daar het aantal deeltjes links en rechts van de reactiepijl gelijk is. Dus bij een volumeverandering zal er niets gebeuren.

Is het correct dat A het juiste antwoord is?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

In de vergelijking voor Kc worden de vaste stoffen niet weergegeven. Dus C(v) staat niet in de vergelijking van de evenwichtsconstante. Maar dat verandert toch niets aan het aantal deeltjes dat links en rechts staan van de evenwichtsreactiepijl. Dus dan kan het ook niet oplossing D zijn.

Clara.Schout ( 2016-08-25 06:30:32 -0500 )edit

Is het niet zo dat als je het aantal deeltjes links en rechts bekijkt, dat je vaste stoffen niet mag meerekenen? Je mag geen rekening houden met een vaste stof bij een concentratieverhoging, dus waarom dan wel bij een volumeverhoging? Dus 1 deeltje links en 2 rechts: antwoord D

Sofie.Reyniers ( 2016-08-25 07:26:04 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-24 17:36:39 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voor een evenwichtsreactie kan je Kc neerschrijven. Wat wordt er in de evenwichtsconstante gegeven?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

evenwichtsconcentraties?

Adara ( 2017-06-07 11:14:35 -0500 )edit
0

answered 2017-06-07 08:03:34 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je vertrekt van de uitdrukking voor de evenwichtsconstante. De concentraties hierin zijn de evenwichtsconcentraties van die stoffen waarvan de concentratie wijzigt en uitgedrukt in mol/L. De zuivere vaste stoffen (s) en zuivere vloeistoffen (l) worden niet weergeven in de uitdrukking van Kc omdat de concentraties van deze stoffen nagenoeg ongewijzigd blijven.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-25 09:51:23 -0500

Clara.Schout gravatar image

Sofie, bedankt voor je hulp. Nu is het mij geheel duidelijk. Dus vaste zuivere stoffen mogen zowel in de Kc als in het bepalen van het aantal deeltjes niet in rekening te worden gebracht omdat ze niet deelnemen aan de reactie. Correct dat dan links van de reactiepijl 1 deeltje staat en rechts van de reactiepijl 2 deeltjes. Bij het vergroten van het volume verschuift de reactie naar de kant met het meest aantal deeltjes (dat is naar rechts) en hierdoor verhoogt het volume CO.

Dus antwoord D.

Bedankt voor jullie hulp.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-24 15:23:53 -0500

Aantal keer gelezen: 785 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17