Stel je vraag
1

Chemie - isomeren

asked 2016-08-26 02:34:26 -0500

Sofie.Reyniers gravatar image

Hoeveel monofunctionele isomeren kan je maken met C4H8O2?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Ik heb er zelf veel meer dan 7.

Mag je wel bijvoorbeeld een alcohol en een ether combineren?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-08-26 05:24:58 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wat staat er in de opgave? Monofunctionele isomeren. Welke functionele groepen komen dan in aanmerking?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

alcohol, ether, aldehyde, keton, carbonzuur, ester en amide.

Sofie.Reyniers ( 2016-08-26 08:02:34 -0500 )edit

Monofunctioneel wilt zeggen dat er maar één functionele groep mag aanwezig zijn. Als je een aldehyde hebt dan moet er nog een andere functionele groep worden toegevoegd - je hebt twee O-atomen.Dus dan heb je geen monofunctioneel isomeer. Welke functionele groepen blijven er dus over met 2 O-atomen?

Koen@REBUS ( 2016-08-26 15:58:06 -0500 )edit

Enkel esters en carbonzuren dan! Bedankt, ik snap het

Sofie.Reyniers ( 2016-08-27 06:38:42 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-26 02:34:26 -0500

Aantal keer gelezen: 295 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '16