Stel je vraag
1

Chemie 2016-juli vraag 9 - Koolstofchemie

asked 2016-08-26 05:30:27 -0500

Clara.Schout gravatar image

updated 2017-07-03 02:10:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij een additiereactie van dibroom op een alkeen, reageert 2,1 g van dit alkeen met 8,0 g dibroom.

Welke molecuulformule heeft dit alkeen?

a) C6H12 b) C4H8 c) C3H6 d) C2H4

Ik weet dat ik hier de reactie moet uitschrijven en dan stoechiometrisch rekenen toepassen, maar kan iemand mij op weg helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-08-27 15:53:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

1 mol alkeen reageert met 1 mol dibroom. Uitgaande van de hoeveelheden bekom je de molaire massa van het alkeen = 42 g/mol. Oplossing C is correct C3H6.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-26 15:56:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Eeen additiereactie = het verbreken van een dubbele binding en het toevoegen van twee atomen op de molecule.

Wie kan Clara helpen om de reactie uit te schrijven en tot een oplossing te komen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-08-26 05:30:27 -0500

Aantal keer gelezen: 467 keer

Laatst gewijzigd: Jul 03 '17