Stel je vraag
0

Chemie Zuur-Base 8-21

asked 2016-08-26 11:18:49 -0500

Maxim.Penninger gravatar image

updated 2016-08-26 15:54:20 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Opgave 8-21 - Om 1,18g van een dicarbonzuur COOH-(CH)n-COOH tot het tweede equivalentiepunt te titreren is er 25 ml van een 0,80M NaOH-oplossing nodig. Wat is de waarde van n?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

Weet iemand welke formule je moet toepassen voor het 2e equivalentiepunt of welke methode je moet gebruiken?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-08-26 14:32:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als je je werkwijze en oplossing post zal ik deze nakijken en nagaan of de oplossing correct is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-26 13:14:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Tweede equivalentiepunt betekent dat het zuur twee protonen afsplitst. 1 mol zuur reageert dus met twee mol base. Geef maar even aan of dit jou vooruit helpt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oké ik snap het bedankt. Is het antwoord C?

Maxim.Penninger ( 2016-08-26 13:33:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-26 11:18:49 -0500

Aantal keer gelezen: 451 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '16