Stel je vraag
1

Rhesusantagonisme

asked 2014-06-28 10:36:59 -0500

Laura gravatar image

updated 2015-03-13 17:09:34 -0500

yannick gravatar image

Welke interventie moet gebeuren indien een moeder rhesus positief is en een kind rhesus negatief?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-29 10:15:46 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:09:42 -0500

yannick gravatar image

Dan hoeft er niets te gebeuren.

Alleen bij het omgekeerde (moeder rhesusnegatief en kind rhesuspositief) dan is er gevaar.

Op deze link kan je een duidelijk overzicht vinden met uitleg waarom er in het geval van een rhesusNEGATIEVE moeder, wel gevaar is: http://www.gezondheid.be/index.cfm?fu...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-06-28 10:36:59 -0500

Aantal keer gelezen: 341 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15