Stel je vraag
0

chemie chemisch rekenen

asked 2016-08-26 13:57:46 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-08-26 15:54:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description image description

Beste, ik kom uit op antwoord A. Maar het moet D zijn, ik begrijp niet wat ik hier heb fout gedaan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-08-26 16:01:41 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Lees de opgave nog eens goed.

Er staat 5,10 massaprocent aan Magnesium. Hoeveel mol Magnesium bekom je dan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Inderdaad, op deze manier bekom ik wel de juiste oplossing! Bedankt

Eline ( 2016-08-28 03:20:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-26 13:57:46 -0500

Aantal keer gelezen: 608 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '16