Stel je vraag
1

chemie sulfaationen

asked 2016-08-26 14:51:04 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-08-26 15:54:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

image description

Waarom is het antwoord D en niet antwoord B? alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2016-08-26 15:44:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2016-08-26 15:52:34 -0500

Er wordt gevraagd hoeveel sulfaat ionen er in oplossing zijn van de CaSO4 ionen die neerslaan. Je mag dus niet zomaar het aantal mol CaS04 (vast) delen door het volume.

Hier moet je nagaan hoeveel Sulfaat ionen in oplossing zijn van het neergeslagen calciumsulfaat uitgaande van de oplosbaarheidsconstante Kc.

Geef maar even aan hoe je dit gaat oplossen !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-08-26 14:51:04 -0500

Aantal keer gelezen: 193 keer

Laatst gewijzigd: Aug 26 '16