Stel je vraag
1

Biologie - celademhaling

asked 2016-08-29 00:17:06 -0500

Freya.Jena gravatar image

Ik had een vraagje ivm met de celademhaling van bio. Er staat in het schema dat er 6 H2O wordt verbruikt en dat er 12 wordt gevormd. Maar ik snap niet zo goed in welke stappen dit gebeurt. Want bij de glycolyse worden er volgens biogenie 2 gevormd, bij de citroenzuurcyclus worden er 4 verbruikt en bij de eindoxidaties worden er 12 gevormd. Dan klopt dit toch niet met de globale reactievergelijking?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-02 07:53:32 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-29 02:53:33 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2016-10-08 12:51:32 -0500

Hallo Freya,

Bij de glycolyse wordt er 2 H2 (2 mol waterstofgas) gevormd en dus niet 2 H2O. Er wordt 3 H2O verbruikt bij één citroenzuurcyclus. En vertrekkende van 1 mol glucose, vindt de citroenzuurcyclus 2 keer plaats, dus wordt er in totaal 6 H2O verbruikt in de citroenzuurcyclus. Als laatse, wordt er 12 H2O gevormd bij de eindoxidaties. Dus om te concluderen: 6 mol water wordt verbruikt in de citroenzuurcyclus en 12 mol water wordt gevormd bij de eindoxidaties, dat zijn de enige deelreacties van de aërobe celademhaling waar water bij staat.

Hopelijk was dit nuttig :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-08-29 04:58:55 -0500

Freya.Jena gravatar image

Ah oke, dank u!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-08-29 00:17:06 -0500

Aantal keer gelezen: 786 keer

Laatst gewijzigd: May 02 '17