Stel je vraag
0

Chemie - stoichometrie

asked 2016-08-29 03:27:25 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-10 02:20:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Weet er iemand wat ze bedoelen met opbrengst (zie foto)? Foto: image description

Bijvraagje: is het mogelijk (en zo ja, hoe?) om hier in subscript schrijven? Als ik bijvoorbeeld H2O (water) wil schrijven met een kleine 2.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-07 07:55:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Rendement of opbrengst is de procentuele uitdrukking van de verhouding van wat werkelijk of effectief wordt gevormd tot wat theoretisch zou worden gevormd. 'Theoretisch gevormd': is datgene wat als reactieproduct (RP) wordt gevormd indien het beperkend reagens volledig wordt omgezet, dus het gevormde aantal mol RP in verhouding tot het aantal mol van het beperkend of limiterend reagens.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als ik het dus goed begrijp, zou er theoretisch 2 mol C gevormd moeten worden. De werkelijkheid is 1,75 mol. Het rendement is dus 87,5% → antwoord B

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 10:59:11 -0500 )edit
1

Dit is inderdaad zo. Je bekomt effectief 1.75 mol. Wanneer je de theoretische reactievergelijking uitwerkt en rekening houdt met de stof die beperkend reagens is dan bekom je 2 mol als reactieproduct C. Of een rendement van (1.75/2.00)$100%

Johan@REBUS ( 2017-06-28 13:05:13 -0500 )edit
0

answered 2016-08-29 04:06:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Met de 'gevraagde opbrengst (in %) wordt het rendement voor deze reactie bedoeld.Uitgaande van wat 'rendement' is kan je gemakkelijk het % opbrengst vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-08-29 03:27:25 -0500

Aantal keer gelezen: 601 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '17